آزمایشگاه آکرودیته

آزمايشگاه آكروديته مكانيك شركت لنت ترمز ايران (ايرانلنت)كه آزمايشگاه همكار و مورد اعتماد اداره كل استاندارد ايران ميباشد، از نظر ابزارها و تجهيزات  آزمايشگاهي و تحقيقاتي در زمينه آزمايشهاي مكانيكي و فيزيكي بسيار مجهز ميباشدكه شامل دستگاههاي متعدد و تست  لنت ترمز مانند: تست محاسبه ضريب اصطكاك لنت ترمز و محاسبه سايش ويژه لنت ترمز بر اساس كسر وزن و تست مقاومت برشي سرد و گرم و تست محاسبه ضريب اصطكاك كلاچ و محاسبه سايش  ويژه كلاچ بر اساس ضخامت و تست گسيخت كلاچ(Burst) و تست داينامومتر و 500 درجه كه شامل محاسبه ضريب اصطكاك و كسر وزن و سايش ويژه و تست سختي سنجي با دستگاه راكول و محاسبه مدول الاستيسيته(وزن مخصوص) انجام مي گيرد.
آزمايشهاي فوق برطبق استانداردهاي روز دنيا  و ايران مانند:  ISIRI586 و ISIRI2798 و ISIRI3005 و UIC اروپا و ISIRI3001  انجام مي گيرد.