لنت ترمز های دیسکی


رديف مشخصات لنت هاي ديسكي ابعاد تعداد  در شماره

نوع اتومبیل
میلیمتر
دست فني
1 اتوبوس مان MAN 250×118×20 1  
29053
2 SAF   ماموت  اكتروس 247/5×109/5×21 1 29087
3 ماموت كوچك BPW 210×91×21 1 29093
4 جلو كاميون ولوو FH12 249×110×20 1 29125
5 رنو ميدلام 204×99/6×19 1 29142
6 ايران كاوه 210/5×105/6×21 1 29171
7 ميني بوس ميدل باس 175×86×18 8 29088
8 جلو بادسان 174/5×86/5×16 4 29835